Теоремата на Lyapunov е ... Какво е теоремата на Lyapunov?

Теоремата на Ляпунов е една от теоремите на теорията на вероятностите. Задава много общи условия за сближаване на разпределението на сумата от независимите случайни променливи до нормалното разпределение. Доказано е от АМ Ляпунов (1901 г.). * * * ЛЯПУНОВ ТЕОРЕМАЛУПУНОВ ТЕОРЕМ, една от граничните теореми на теорията на вероятностите. Задава много общи условия за сближаване на разпределението на сумата от независимите случайни променливи до нормалното разпределение. Доказано е от АМ Ляпунов (1901 г.).

Енциклопедичен речник. 2009.